361675536

Contacteer ons

Sanjo Depot
HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle verbintenissen van en met Sanjo Depot zijn onderworpen aan de hierna vermelde voorwaarden:
1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de opdrachtgever en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de aanvaarding door de opdrachtgever van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de opdrachtgever. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren. Clausules in het contract die de toepassing van onze algemene voorwaarden uitsluiten zijn nietig.
2. Enkel de huidige verkoopsvoorwaarden van Sanjo Depot zijn van toepassing, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Door het plaatsen van de bestelling erkent de koper uitdrukkelijk huidige verkoopsvoorwaarden te kennen en ze te aanvaarden. Offertes van Sanjo Depot zijn slechts geldig voor een termijn van 30 dagen. Eventuele monsters van stenen kunnen onmogelijk alle kleuren structuurschakeringen in zich verenigen en kunnen daarom als indicatief voorbeeld worden beschouwd. Er kan in geen geval geëist worden dat leveringen volledig overeenstemmen met eventuele monsters.
3. De tussen partijen overeengekomen prijzen staan vast voor de duur van 2 maanden vanaf de datum van bestelling. In geval van prijsstijging kan Sanjo depot de prijzen verhogen indien de levering door toedoen van de koper meer dan 2 maanden na bestelling moet plaatsvinden.
4. Snijverlies is steeds ten laste van de klant.
5. Nazicht van de geleverde materialen op het gebied van hoeveelheid, uitzicht en verpakking dient bij de levering te gebeuren. Nadien worden op deze punten geen klachten meer aanvaard. Klachten dienen uiterlijk schriftelijk en ten laatste 8 dagen na levering en voor de plaatsing te gebeuren. Het plaatsen van betwiste tegels geldt als een uitdrukkelijke aanvaarding van de tegels en maakt klacht onontvankelijk. Sanjo Depot is niet verantwoordelijk voor verlies of het beschadigen der materialen na levering.

6. De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco verzonden zijn.

7. De waarborg kan nooit verder gaan dan tot eenvoudige vervanging van de als gebreke ervaren waren of de terugbetaling van het factuurbedrag dat op de defectueuze materialen betrekking heeft. Vallen niet onder de voorwaarden en kunnen geen aanleiding geven tot klachten :

– De ontglazing, vermits deze afhankelijk is van gebruik en onderhoud der vloeren.
– De door de fabrikant opgegeven graad van slijtvastheid geldt slechts ten titel van inlichting. Bij het aanwenden van vloeren is het inbouwen van een vloermat aan elke buiteningang aangeraden. Abrasieven zoals zand, stof haren (algemeen) beperken in aanzienlijke mate de levensduur van de toplaag.
– Bij het vaststellen van onvoldoende onderhoud is iedere verantwoordelijkheid van Sanjo Depot uitgesloten. Glanzende afwerking kan haar initieel aspect verliezen bij gebruik. Dit wordt als normaal beschouwd en kan geen enkele klacht wettigen.

8. Indien een levertermijn op onredelijke wijze overschreden wordt mag de koper de bestelling annuleren zonder schadevergoeding en mits een aangetekende kennisgeving waarna de verkoper nog 10 werkdagen de tijd krijgt om alsnog de levering uit te voeren.

9. Bij eenzijdige contractbreuk door de koper om welke reden ook, kan door Sanjo Depot steeds een schadevergoeding geëist worden van 30 % van de waarde van de bestelling. In het geval de bestelling geen stockproducten bevat, dient het volledige bedrag van de bestelling betaald te worden.

10. Sanjo Depot blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang ze niet werden betaald, ook wanneer de koper ze heeft verwerkt of aan derden heeft overgelaten.

11. Verloren verpakking wordt niet teruggenomen en dient door de klant zelf verwijderd te worden.

12. Elke klant verbindt zich ertoe om minstens 3 % reservetegels met een minimum van 1 m² bij te houden, zo niet kan Sanjo Depot niet aansprakelijk gesteld worden bij klachten van het niet meer beschikbaar zijn van tegels voor het uitvoeren van( herstellings-)werken en van de kosten die hiervan het gevolg zijn.

13. Bij bestelling zal een voorschot ten belope van 20 % van het totaal bedrag op rekening van Sanjo Depot gestort worden. Dit voorschot blijft behouden in het voordeel van Sanjo Depot tot de definitieve oplevering, en zal dan pas verrekend worden. Betaling van het openstaande saldo gebeurt steeds bij afhaling of levering van de goederen. Geen enkele afhouding voor waarborg of andere reden mag door de koper gedaan worden. Bij niet – betaling op de vervaldag worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 1 % per begonnen maand, en met een forfaitaire schadevergoeding van 12 % met een minimum van 50 €. Klachten inzake facturen worden niet aanvaard indien ze gedaan worden meer dan 10 dagen na verzenddatum.

14. In geval van betwisting over het al dan niet ontvangen van een factuur verzonden door Sanjo Depot geldt de computer- outprint hiervan als bewijs van verzending.

15. Onze facturen zijn betaalbaar aan ons adres en zonder korting. Onze wisselbrieven of de aanvaarding van uitgestelde betalingen brengen geen schuldvernieuwing noch afwijking aan deze clausule mede.

16. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Sanjo Depot
HomeAlgemene voorwaarden
Sanjo Depot
HomeAlgemene voorwaarden
Sanjo Depot
HomeAlgemene voorwaarden
Sanjo Depot
HomeAlgemene voorwaarden